Ληγμένα γενόσημα

-Τι παίρνει; 
-Ληγμένα γενόσημα

Σχόλια